1921

1921
  • 2021
  • China
  • 2h 18min
  • 15
  • Directed by: Huang Jianxin, Zheng Dasheng
  • Cast: Huang Xuan, Ni Ni, Wang Renjun, Liu Haoran, Chen Kun, Li Chen, Zhang Songwen, Liu Shishi, Zhou Ye

Performance times

This film is not currently showing in cinemas.

Tell us more about this listing.